关键字:石斛的功效作用
【出处】
出自1.《本经》。
2.《唐本草》:作干石斛,先以酒洗捋蒸炙成,不用灰汤。今荆、襄及汉中、江左又有二种,一者似大麦累累相连,头生一叶而性冷(名麦斛)。一种大如雀髀,名雀髀斛,生酒渍服,乃言胜干者,亦如麦斛,叶在茎端。其余斛如竹,节间生叶也。
3.《本草衍义》:石斛,细若小草,长三、四寸,柔韧,折之如肉而实。今人多以木斛浑行,医工亦不能辨。世又谓之金钗石斛,盖后人取象而言之,然甚不经。将

【拼音名】Shí Hú

【英文名】stem of Noble Dendrobium,stem of White Dendrobium,Stem of Moniliform Dendrobium,stem of Doublelip Dendrobium,Stem of Hooked Dendrobium,Stem of Hancock Dendrobium,Stem of Willson Dendrobium,stem of Loh

【别名】林兰、禁生、杜兰、石蓫、悬竹、千年竹

【来源】
药材基源:为兰科植物金钗石斛、美花石斛、铁皮石斛、束花石斛、马鞭石斛的茎。
拉丁植物动物矿物名:1.Dendrobium nobile Lindl.2.Dendrobium loddigesii Rolfe3.Dendrobium candidum Wall.ex Lindl.[D.officinalis Kimura et Migo]4.Dendrobium chrysanthum Wall.ex Lindl.5.Dendrobium fimbriatum Hook.var.oculatum Hook..
采收和储藏:栽后2-3年即可采收,生长年限愈长,茎数愈多,单产愈高。一年四季均可收割。新收之石斛,鲜用者,除去须根及杂质,另行保存。干用者,去根洗净,搓去薄膜状叶鞘,晒干或烘干;也可先将石斛置开水中略烫,再晒干或烘干,即为干石斛。此外,铁皮石斛等少数品种之嫩茎,还可进行特殊加工,即以长8cm左右的石斛茎洗净晾干,用文火均匀炒至柔软,搓去叶鞘,趁热将茎扭成螺旋状或弹簧状,反复数次,最后晒干,商品称为耳环石斛,又名枫斗。

【原形态】
1.金钗石斛,多年生附生草本。茎丛生,直立,高30-50cm。直径1-1.3cm,黄绿色,多节,节间长2.5-3.5cm。叶近革质,常3-5枚生于茎上端;叶片长圆形或长圆状披针形,长6-12cm,宽1.5-2.5cm,先端2圆裂,叶脉平行,通常9条,叶鞘紧抱于节间,长1.5-2.7cm。无叶柄。总状花序自茎节生出,通常具2-3花;苞片卵形,小,膜质,花大,下垂,直径6-8cm;花萼及花瓣白色,末端呈淡红色;萼片3,中萼片离生,两侧萼片斜生于蕊柱足上,长圆形,长3.5-4.5cm,宽1.2-1.5cm;花瓣卵状长圆形或椭圆形,与萼片几等长,宽2.1-2.5cm,唇瓣近圆卵形,生于蕊柱足的前方,长4-4.5cm,宽3-3.5cm,先端圆,基部有短爪,下半部向上反卷包围蕊柱,两面被茸毛,近基部的中央有一块深紫色的斑点;合蕊柱高6-7mm,连足部长约12mm;雄蕊呈圆锥状,花药2室,花药块4,蜡质。蒴果。花期5-6月。
2.美花石斛,多年生附生草本。茎圆柱形,高10-45cm,直径2-7mm,基部略细。叶纸质,长圆状披针形或舌形,长4-6cm,宽1.2-1.8cm,先端锐尖而略钩转;无柄;叶鞘松抱于茎,鞘口张开。花单生,淡玫瑰色;苞片小;中萼片卵状长圆形,长1.7-1.9cm,宽约6mm,先端钝,侧萼片比中萼片长,但较窄,先端锐尖;萼囊短,钝;花瓣椭圆形,较宽,等长于中萼片,先端钝,边缘多少有齿;唇瓣近圆形,唇盘凹陷,被短柔毛,3条线纹从基部直达先端,边缘流苏状;合蕊柱短。花期4-5月。
3.铁皮石斛,多年生附生草本,茎丛生,圆柱形,高达35cm,粗2-4mm。上部茎节上有时生根,长出新植株,干后呈青灰色。叶纸质,长圆状披针形,长4-7cm,宽1-1.5cm,先端略钩转,边缘和中脉淡紫色;叶鞘具紫斑,鞘口张开,常与叶留下一个环状间隙。总状花序常生于无叶的茎上端,长2-4cm,回折状弯曲,常具3花;总花梗长约1cm;苞片干膜质,淡白色,长5-7mm;花被片黄绿色,长约1.8cm;中萼片和花瓣相似,长圆状披针形,宽约4mm,先端锐尖,侧萼片镰状三角形,基部宽约1cm,先端急尖;萼囊明显;唇瓣卵状披针形,反折,比萼片略短,不裂或不明显3裂,基部边缘内卷并具1个胼胝体,先端急尖,边缘波状;唇盘被乳突状毛,具紫红色斑点。
4.束花石斛,多年生附生草全。茎圆柱形,高50-200cm,粗5-15mm。上部略弯曲,节间长3-4cm。叶薄纸质,披针形或长圆状披针形,先端渐尖;叶鞘膜质,干后常具鳞粃状斑点;鞘口张开呈杯状。花期无叶;伞形花序近无总梗,具2-4(-6)朵花;花苞片小,膜质;花黄色,略肉质;中萼片长圆形,长1.5-1.8,宽约1cm,先端钝;侧萼片近镰形,比中萼片略长;萼囊短圆锥形;花瓣倒卵状长圆形,明显比萼片宽,近先端边缘常具齿;唇瓣横长圆形,两面密被绒毛,唇盘上表面具2个血紫色圆形斑块,2条褶片从基部到达近中部,边缘具短流苏。花期5-9月。
5.马鞭石斛,多年生附生草本。茎直立,近圆柱形,有时基部上方呈纺锤形,向上逐渐变细,通常高60cm左右,粗2-20mm,表面具槽。叶两列,近于水平伸展,长圆形或椭圆形,长8-15.5cm,宽2-3.6cm,先端锐尖。花期无叶;总状花序下垂,长约15cm,常具花6-12朵;花序轴较细,略呈之字形;总苞片鞘状,膜质,长约5mm;花苞片小,长约3mm;花黄色;萼片长圆形,等长于萼片,具短爪,唇盘上表面密被短柔毛,近基部有一个肾形紫色斑块,边缘具复流苏,花期4-5月。

【生境分布】
生态环境:1.金钗石斛附生于高山岩石或林中树干上。
2.美花石斛附生于树上或林下岩石上。
3.铁皮石斛附生于树上。
4.束花石斛附生于树上和岩石上。
5.马鞭石斛附生于树上或山谷岩石上。
资源分布:1.金钗石斛分布于台湾、湖北、广东、广西、四川、贵州、云南等地。
2.美花石斛分布于广东、广西、贵州、云南等地。
3.铁皮石斛分布于广西、云南、贵州等地。
4.束花石斛分布于广西、贵州、云南、西藏等地。
5.马鞭石斛分布广西、云南等地。

【栽培】
生物学特性 喜温暖湿润气候和半阴半阳的环境,不耐寒。
栽培技术 用无性繁殖或试管苗快速繁殖。无性繁殖有分株、扦插育苗和腋芽繁殖。目前以分株繁殖为主。在3月下旬至4月上旬石斛发芽前栽种较好。选生长健壮、根系发达、萌蘖多、无病虫的一年或二年生植株作种,连根挖出,视茎数多少分为若干丛,采用贴树栽种方法,将株从根部用竹钉或竹篾固定在树干上,再用牛粪泥浆抹根部及周围树皮皱纹中。若在岩石上栽培,则选阴湿树林生有苔藓的砂页岩,种在凹处或石缝里。试管苗快速繁殖,可用种子或茎节进行无菌培养。将未开裂蒴果或茎节,经表面灭菌后,在无菌条件下,播种或接种到1/2MS努森培养基中,置26±1℃,加光培养。快速繁殖研究已初见成效。
田间管理 栽种后从第2年起开始追肥,每年2次,4月和11月,用牛粪、肥泥和磷肥调匀,薄薄地敷在石斛根际周围。种植于岩石上者,应注意拔除杂草,种于树上者,要修去过密的树枝,使透光度适当。
病虫害防治 叶斑病,初夏时在嫩叶上发生,用1:1:50波尔多液或50%多菌灵1000倍液喷雾。蜗牛类,包括东风螺及小蜗牛,使用五氯酚钠或灭螺净喷杀。

【性状】
性状鉴别 (1)金钗石斛 茎中、下部扁圆柱形,向上稍之字形弯曲,长18-42cm,中部直径0.4-1cm,节间长1.5-6cm。表面金黄色或绿黄色,有光泽,具深纵沟及纵纹,节稍膨大,棕色,常残留灰褐色叶鞘。质轻而脆,断面较疏松。气微,味苦。
(2)环草石斛①美花石斛:茎细长圆柱形,常弯曲,盘绕成团或捆成把,长11-40cm,直径1-3mm,节间长0.4-2.3cm。表面金黄色,有光泽,具细纵纹。质柔韧而实,断面较平坦。气无,味较苦,有粘性。②铁皮石斛:叶鞘常短于节间,留有环状间隙,味淡或微苦。
(3)黄草石斛 茎细长圆柱形,中、上部不规则弯曲,长23-120cm,直径2-5mm,节间长2-3.5cm。表面金黄色或棕黄色,有纵纹,体质轻实,易折断,断面略纤维性。气微,味微苦,嚼之有粘性。
(4)马鞭石斛 茎细长圆锥形,上部有少数分枝,长30-150cm,直径2-8mm,节间长2-4.5cm。表面棕黄色,有8-9条纵沟。质疏松,断面纤维性。气微,味微苦。商品常切成1.5-3cm长段,切面灰白色。
(5)耳环石斛 茎经加工呈螺旋弹簧状,习称西枫斗,一般2-4个旋纹,拉直后长3.5-8cm,直径1.5-3mm,节间长1-3.5cm。有的呈纽结状或扭卷成圆形,习称结子斗或圆枫斗,表面黄绿色黄色。有细纵纹,有的一端可见茎基部留下的短须根。质坚实,易折断,断面平坦。嚼之有粘性,无渣,味甘。
(6)鲜石斛 茎圆柱形或扁圆柱形,长约30cm,直径0.4-1.2cm。表面黄绿色,光滑或有纵纹,节明显,色较深,节上有膜质叶鞘。肉质,多汁,易折断。气微,味微苦而回甜。嚼之有粘性。
干石斛均以色金黄、有光泽、质柔韧者为佳。耳环石斛以色黄绿、饱满、结实者为佳。鲜石斛以色黄绿、肥满多汁、嚼之发粘者为佳。
显微鉴别 茎横切面:(1)金钗石斛 表皮细胞扁平,角质层厚,橙黄色。皮下层细胞2-3列,壁薄,角隅微木化。中柱维管束多数,略排成7-8圈。有限外韧型维管束外侧纤维群有1-4列纤维,壁甚厚,外缘嵌有细小薄壁细胞,有的含类圆形硅质块;木质部导管有1-4个较大,内侧无纤维或有1-2列纤维。粘液细胞少数,内含草酸钙针晶束,长50-130μm。
(2)环草石斛 维管束略排成3-4个圈,维管束外侧纤维群有2-5列纤维;木质部导管有1-2个较大。含针晶束细胞多见于维管束旁,针晶束长50-74μm。
(3)黄草石斛 维管束略排成5-6个圈,维管束外侧纤维群有1-6列纤维;硅质块较多;木质部导管有1-3个较大。含针晶束细胞多见于维管束旁,针晶束长47-83μm。
(4)马鞭石斛 表皮细胞扁圆形,外壁及侧壁增厚,木化,层纹明显。皮下层纤维3-4列。维管束略排成6-7圈。维管束外侧纤维群有2-8列纤维,硅质块较多;木质部导管有1-4个较大。
(5)耳环石斛 维管束略排成4-5圈。维管束外侧纤维群有1-4列纤维;木质部导管大小近似。含针晶束细胞多见近表皮处,针晶束长60-108μm。
粉末特征:金钗石斛茎 灰绿色。①束鞘纤维多成束或散离,微木化,纹孔稀少,纤维束周围含硅质块细胞排成纵行。②草酸钙针晶束存在于薄壁细胞中,完整者长约至170μm。③表皮细胞表面观呈长多角形,垂周壁连珠状增厚,